Category Archives: Krajoznawstwo i turystyka w szkole

INFORMACJE FACHOWE

W celu dobrego przygotowania wędrówki niezbędne jest przeczytanie książek wiążących się z celem poznawczym wędrówki, przejrzenie różnego rodzaju map: fizy­cznych, topograficznych, administracyjnych i historycznych, nawiązywanie kontaktu z doświadczonymi turystami oraz nauczycielami różnych przedmiotów. Informacje fachowe, dotyczące przebiegu trasy , oraz możliwości

PRZYGOTOWANIA DO OBOZU

Przygotowania do obozu wędrownego wymagają wielodniowego wysiłku. Do­świadczeni organizatorzy tych obozów zwracają uwagę na to, że czternastodniowa , wędrówka, to nie to samo co 14 dni wycieczek. Dlatego też dla osiągnięcia powodzenia. organizacyjnego zaplanowanej imprezy należy:  dobrze przygotować program obozu uwzględniając

Z JEDNAKOWĄ TROSKĄ

Kierownik obozu wędrownego powinien wyróżniać się zdolnościami organizacyj­nymi, wychowawczymi i dydaktycznymi. Powinien on z jednakową troską i życzliwoś­cią odnosić się do wszystkich uczestników, być obiektywnym w rozstrzyganiu sporów,konfliktów i dokonywaniu ocen. Nie powinien doprowadzać do sztucznego podziału na kierownictwo i uczestników,

OBOZY WĘDROWNE

Obozami wędrownymi interesuje się^głównie młodzież w wieku 12-18 lat. Zamiło­wanie do wędrówek i wycieczek,w tym wieku wypływa nie tylko z chęci poznania, „nieznanego” czy też przeżycia przygody. Jest ono często wynikiem potrzeby wykazania się samodzielnością i inicjatywą. Większości młodzieży nie

FUNKCJE DO PODZIAŁU W GRUPIE

Kronikarz grupy: prowadzi dziennik podróży,.gromadzi materiały, zdjęcia,- foldery, pocztówki Opisuje nastroje w grupie, wydarzenia,• relacjonuje przebieg spot­kań, wieczornic i ognisk. Gospodarz grupy: prowadzi księgowość, pobiera zaliczki od kierownika wycho­wawcy. Planuje wraz z grupą zestaw posiłków, reguluje’rachunki, zleca zadania -żywnościowym w

NIEDOCIĄGNIĘCIA

Niedociągnięć w tym zakresie nie należy eliminować drogą sankcji dyscyplinarnych, które wprowadzają z reguły rozdrażnienie w grapie,i wyzwalają chęć przeciwstawienia się narzuconej woli kierownictwa, lecz       przez stosowanie perswazji, osobistych rozmów, społecznej oceny postępowania, dokonanej przez uczestników. Należy

PODRÓŻ POCIĄGIEM

Przejazdy koleją należą do najbardziej rozpowszechnionych form odbywania pod­róży turystycznych. Mimo pozornej prostoty w korzystaniu z usług kolei, przejazdy ‚ grupowe wcale nie należą do łatwych i bezpiecznych. Częste są przypadki drobnych okaleczeń spowodowanych skleszczeniem palców, potłuczeń spowodowanych pospie­sznym wsiadaniem i

KAŻDY UCZESTNIK

Każdy uczestnik wycieczki powinien znać także stację, na której trzeba wysiąść. Jednakże najlepiej jest, aby wszyscy jechali razem i dlatego należy wcześniej zarezerwować określony przedział lub wagon, do którego wsiądą wszyscy uczestnicy. Po krótkiej odprawie obowiązków, rozłożonych uprzednio na uczestników, przystępujemy

PLANOWANIE I PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Program wycieczki uzależniony jest w znacznym stopniu od yrieku uczestników,  ich przygotowania turystycznego, pory roku, możliwości finansowych uczestników oraz środków transportu. Starannie należy wybrać i opracować trasę wycieczki, koszto­rys wydatków, przygotować niezbędny ekwipunek, wyposażenie i sprzęt dodatkowy!Ważną rolę w wycieczkach

OGROMNA DYSPROPORCJA

Zauważyć można w tej mierze swoi­stą dysproporcję pomiędzy ogromem wysiłku fizycznego i materialnego włożonego w przygotowanie techniczne, ekwipunek, wyżywienie, przejazdy i noclegi, a rezultata- . mi poznawczymi, jak również miernym często wpływem na rozwój społeczny i kulturalny uczestników. Zbyt często