Category Archives: Krajoznawstwo i turystyka w szkole

UWRAŻLIWIENIE ORGANIZMÓW

Doprowadza do uwrażliwienia organizmów ludzkich na zmianę czynników klimatycznych, jak na przykład promieniowanie słoneczne, elemen­tów meteorologicznych kształtujących klimat, jak temperatura i wilgotność powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne, a także atmosferycznych stawisk fizycznych, jak opady czy wiatr. „Odtrutką” na wydelikacenie organizmów mogłaby byc

PROBLEMATYKA OCHRONY ZDROWIA

Działalność turystyczna stawia sobie również powszechnie akceptowany cel rege­nerowania sił biologicznych ucznia/nadwątlonych w pracy i nauce oraz podniesienie sprawności fizycznej jego organizmu. Praktyczna działalność w turystyce, szczególnie gdy prowadzona jest w sposób niewłaściwy, prowadzi niekiedy do obrażeń i chorób a nawet

SPRAWNOŚCI

Spraw­ności opracowywane są według zasad stopniowania trudności i stopniowego wprowa­dzania uczniów w zakres praktycznei i l coretycznej wiedzy krajoznawczo-turystycznej. Dla zorientowania przytoczone zostaną szczegółowe przykłady dwóch sprawności: najłatwiejszej, przeznaczonej dla zuchów, i najtrudniejszej – dla młodzieży. W całym zbiorze sprawności krajoznawczo-turystycznych

W PRACY TURYSTYCZNEJ

W pracy turystycznej, kierowanej w szkołach przez ZHP, główny nacisk został położony na ciekawe, atrakcyjne formy działania oraz organizowanie takich imprez, które maksymalnie aktywizują i angażują do ich przygotowania samą młodzież. W miejsce dawnych drużyn o specjalności turystycznej w szkołach ponadpodsta­wowych,

RADA DO SPRAW TURYSTYKI

Pomoc w prowadzeniu kursów szkoleniowych dla nauczycieli i instruktorów ubiegających się o uprawnienia: organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa, przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika, prowadzenie informacji turystycznej, przygotowanie katalogów tras wycieczek pieszych, kolarskich, narciarskich, wodnych itp.Rada do spraw turystyki zorganizowana przy’ komendzie chorągwi powinna dbać

POWSZECHNOŚĆ MAŁYCH FORM

Na bazie powszechności małych form krajoznawczo-turystycznych wzrastać po­winien w szkole wyspecjalizowany ruch turystyki kwalifikowanej młodzieży, szczegól­nie w zakresie wycieczek pieszych; rowerowych,-kajakówych i narciarskich. Skorelo­wanie bogatego kalendarza imprez turystycznych SKKT-P1TK z imprezami turysty­cznymi ZHP stworzyć może wartościowy zasób propozycji”turystyki kwalifikowanej, dostosowanej

DYŻURNI, SŁUŻBOWI

Wszyscy uczestnicy pełnią na zmianę dyżury dzienne (służbę dzienną). Do obowiązków dyżurnych (służbowych) należy przygotowani ogniska, przyniesienie wody, przygotowanie posiłków i ich rozdział, mycie naczyń służą­cych do wspólnego przygotowania potraw, dbałość o porządek w obozie, sporządzenie prowizorycznej latryny ! dołu

KULTURALNO- OŚWIATOWY

Funkcję tę pełnić powinni na zmianę pozostali uczestnicy, szczególnie ci, którzy przygotowani są do udzielania wyjaśnień i przekazania innych danych zebranych w okresie poprzedzającym wyjazd na trasę obozu.  Piosenkarz. Już w okresie przygotowawczym wyszukuje teksty piosenek turystycznych, ludowych, wojskowych, młodzieżowych i harcerskich,,

GOSPODARZ

Kwatermistrz (gospodarz). Jest to funkcja, której pełnienie rozpoczyna się już w okresie przygotowawczym. Kwatermistrz kieruje, pod nadzorem kierownika obozu, przygotowaniami związanymi z wyposażeniem obozu w sprzęt turystyczny, właściwym jego przygotowaniem oraz wysyłką. Kwatermistrz uzgadnia z kierowni­kiem miejsca postoju i wybór

W OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM

W okresie przygotowawczym uczestnicy obozu powinni pracować w zespołach dobranych według zainteresowań i wykazywanych zdolności. Utworcyć więc można „zespół programowo-krajoznawczy” – przygotowujący tematykę krajoznawczą trasy, którą należy – po podzieleniu na etapy – rozdzielić do opracowania wszystkim uczestni­kom zespołu. Zespól